Вентилация и вентилационни системи

Вентилация и вентилационни системи

Вентилационната инсталация включва различни елементи, които осигуряват здравословна и безопасна среда. Правилно инсталираните вентилационни системи гарантират чист и свеж въздух за обитателите на помещението. Професионално изградената вентилация филтрира праховите частици, вредните газове и дима в залите, за които е предназначена.

Системата се изгражда от различни съоръжения, които зависят от предназначението й. При всички случаи това включва въздуховоди, вентилатори, филтри, решетки. При необходимост се включват нагреватели, шумозаглушители, изолации, дросели и други.

Инсталиране на вентилационна система от Аеро Клима Североизточна България

Необходим дебит на вентилация

За да да се изчисли необходимият дебит на вентилацията (в m3/h) се използва формулата
Q = V.p.k,
където V е обемът на помещението, р е броят на смяната на въздуха в помещението за 1 час и k е коефициент на запълване на помещението (избира се между 0,7 и 0,95, като колкото по-запълнено е помещението, толкова по-ниска е стойността на този коефициент).

За р си има препоръчителни норми в зависимост от вида помещение и това дали е за битови или промишлини цели.
Вентилационните системи са изключително важни съоръжения за организиране на въздухообмена. Те осигуряват и поддържат зададеното състояние на въздушната среда в съответствие със строителните и хигиенните норми. Те подпомагат смесването на въздуха на големи площи и разстояния. В случаите, когато е необходимо, въздухът може да бъде обработен преди да премине от едно към друго място. Обработката може да бъде филтриране, охлаждане, затопляне, овлажняване, изсушаване и друго според нуждите.

Типове вентилационни системи:

В зависимост от своето предназначение и изработка вентилационните системи биват:

  • С естествено или с изкуствено задвижване на въздуха.
  • Смукателни и нагнетателни, според предназначението си.
  • Местни и общо-обменни, в зависимост от зоната, която обслужват.
  • Канални и безканални, според техническото си изпълнение.

Нагнетателната вентилация е този тип вентилация, която вкарва свеж въздух в помещението, който при нужда е обработен. Аспираторната вентилация отвежда навън замърсен или нагрят въздух.

Проектиране и изграждане на вентилация във Варна, Добрич, Шумен, Бяла, Обзор и региона
Във връзка с отоплителните и климатични инсталации, както и свързаните с тях вентилации се поставят все по-големи изисквания, на които да отговарят. Създаването и поддържането на определен микроклимат в работните помещения е от съществено значение. Поддържането на определена температура, влажност, шум, чистота на въздуха и други, са важни за всяка работна среда. Такива изисквания се налагат и в жилищните сгради, за да се осигури максимален комфорт и здравословна среда на живущите.

Вентилационните и климатичните инсталации се очертаха като едни от най-важните системи за подсигуряване на комфортни условия за живот на населението. Тяхното правилно проектиране и изпълнение са от изключително значение за пълноценното им функциониране. Благодарение на тях помещенията са снабдени с чист въздух без влага и мухъл. При комбиниране на вентилационна с климатична инсталация в цялата жилищна или промишлена сграде се постига устойчив микроклимат.

Част от дейността на АЕРО КЛИМА е свързана с изграждане и поддръжка на:

  • Общообменна вентилация и климатизация на заведения за хранене и кафенета
  • Кухненска вентилация и аспирация, смукателни чадъри
  • Филтри маслоуловители
  • Промишлена аспирация и вентилация на производствени халета, складове, цехове, сървърни помищения, подземни гаражи
  • Климатизация, вентилация и отопление на офис сгради, къщи и басейни към тях

Особености при изработка на вентилационните съоръжения

За изработването на вентилационните съоръжения се използват правоъгълни или кръгли въздуховоди, ъглови и т-образни елементи, преходници и фасонни части. За целта се използва поцинкована ламарина с разлечна дебелина в зависимост от предназначението на системата. В някои случаи се използва неръждавейка. По поръчка могат да се боядисат прахово в цвят съответстващ на интериора ви.

Вентилационни системи инсталирани от Аеро Клима Варна

Кухненските маслоуловителни филтри имат предназначението да улавят мазните пари. По този начин вентилационната инсталация се запазва чиста и това удължава периода на експлоатация.

Смукателните вентилационни съоръжения над кухненските електроуреди / ширмове / служат за локално улавяне и изхвърляне на парите. Те биват крайстенни и островни. Могат да се изработят от неръждаема или поцинкована ламарина с възможност за прахово боядисване.

Аеро Клима инсталира вентилационни системи на територията на градовете: Варна, Добрич, Шумен, Бяла, Обзор и региона.

Моля направете запитване в АЕРО КЛИМА или звъннете на 0896 87 21 57